Convent

maat - vorm - kleur. Vierkante schilderijen van Amédée Cortier en objecten van het Centrum voor Cubische Constructies (CCC)

01.0307.04 2024

maat - vorm - kleur
Vierkante schilderijen van Amédée Cortier en objecten van het Centrum voor Cubische Constructies (CCC)

In 1971 maakt de Gentse kunstenaar Amédée Cortier (1921-1976) een reeks van elf vierkante schilderijen. Voor de schilder betekent dit een nieuwe stap, aangezien hij tot dan toe op andere formaten heeft gewerkt. Het gehanteerde formaat, 70 x 70 cm, is een basismaat van de kubische constructies die ontwikkeld worden door het CCC, het Centrum voor Cubische Constructies. De schilderijen zijn niet alleen vierkant, de verhouding van de kleurvlakken is eveneens gebaseerd op het door het CCC gehanteerde maatsysteem van verdubbeling en halvering.
 
Het Centrum voor Cubische Constructies (CCC) wordt door William Graatsma en Jan Slothouber, twee Nederlandse architecten en vormgevers, in 1967 opgericht te Heerlen. Beide werken al samen sinds het midden van de jaren vijftig, in opdracht van de Nederlandse Staatsmijnen, waarvoor ze onder meer tentoonstellingen, verpakkingen, advertenties, relatiegeschenken en andere objecten vormgeven. In functie hiervan bedenken ze een ontwerpsysteem met de kubus als basisvorm. Het CCC wordt opgericht om onder eigen naam de reeds verworven kennis omtrent de kubische constructies verder te ontwikkelen en publiek te maken.
 
Graatsma & Slothouber en Cortier zijn geen onbekenden voor elkaar. Beiden worden vanaf eind jaren zestig vertegenwoordigd door de Gentse galerie Plus-Kern en nemen geregeld deel aan groepstentoonstellingen, georganiseerd door Yves De Smet, op initiatief van laatstgenoemde of op initiatief van de galerie.
 
De tentoonstelling maat – vorm – kleur* brengt voor het eerst een aantal vierkante schilderijen van Amédée Cortier en een selectie objecten van het CCC samen.
 
tentoonstelling: Wouter De Vleeschouwer
scenografie: Jef De Coster
grafische vormgeving: Guanaëlle Cantineaux

​opening: vrijdag 01.03.2024, 20u-23u
tentoonstelling: 01.03-07.04.2024
open elke vrijdag en zondag, 14u-17u of op afspraak.
 
*maat – vorm – kleur verwijst naar de titel van de tentoonstelling Vier kanten: maat, vorm, kleur, letter van Graatsma & Slothouber in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1965.
 
De tentoonstelling in Convent wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie cortier-gent-plus-kern. Een blik op het oeuvre van Amédée Cortier (Gent, 1921-1976), die in 2023 werd uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie (november 2021–februari 2022). De publicatie wordt voorgesteld tijdens de vernissage van de tentoonstelling maat – vorm - kleur in Convent op vrijdag 01.03.2024.
 
cortier-gent-plus-kern. Een blik op het oeuvre van Amédée Cortier (Gent, 1921-1976)
Auteurs: Wouter De Vleeschouwer, Naninga Lens, Koen Brams, Martine Marthe O. Brackeleire
Ontwerp: Thomas Desmet
Uitgever: KASK & Conservatorium, Gent en Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie
ISBN 9789040304521
192 p., zwartwit en kleur afbeeldingen, 21 x 27 cm, paperback, Nederlands
€25.00
 
De tentoonstelling en het boek kaderen in het meerjarig onderzoeksproject Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) van Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix en Naninga Lens. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten van HOGENT.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling maat-vorm-kleur brengen we een uitvouwbare poster uit, in de traditie van de posters over het CCC.

70 x 70 cm (gevouwen: 17,5 x 17,5 cm)
ontwerp: Guanaëlle Cantineaux
oplage: 150 exemplaren
€10.00
vanaf heden te koop in Convent
speciale prijs: het boek cortier-gent-plus-kern + poster aan €30.00 (ipv €35.00)

--

size - shape - color
Square paintings by Amédée Cortier and objects from the Cubic Constructions Centre (CCC)

In 1971, Ghent artist Amédée Cortier (1921-1976) created a series of eleven square paintings. This represents a new step for the painter, since until then he had worked on other formats. The format used, 70 x 70 cm, is a basic size of the cubic constructions developed by the CCC, the Cubic Constructions Centre. The paintings are not only square, the ratio of the color areas is also based on the size system of doubling and halving used by the CCC.
 
The Cubic Constructions Centre (CCC) was founded in Heerlen in 1967 by William Graatsma and Jan Slothouber, two Dutch architects and designers. The two have been working together since the mid-1950s, commissioned by the Dutch State Mines, for which they design exhibitions, packaging, advertisements, promotional gifts and other objects. In function of this, they devise a design system with the cube as the basic shape. The CCC is founded to further develop and publicize, under its own name, the already acquired knowledge about cubic constructions.
 
Graatsma & Slothouber and Cortier are no strangers to each other. Both have been represented by the Ghent gallery Plus-Kern since the late 1960s and regularly participate in group exhibitions organized by Yves De Smet, at the latter's initiative or at the gallery's initiative.
 
The exhibition size - shape - color* brings together for the first time a number of square paintings by Amédée Cortier and a selection of objects from the CCC.
 
exhibition: Wouter De Vleeschouwer
scenography: Jef De Coster
graphic design: Guanaëlle Cantineaux

opening: Friday 01.03.2024, 8-11 p.m.
exhibition: 01.03-07.04.2024
Open every Friday and Sunday, 2-5 p.m. or by appointment.
 
*size - shape - color refers to the title of the exhibition Four sides: size, shape, color, letter by Graatsma & Slothouber at the Stedelijk Museum Amsterdam in 1965.
 
The exhibition at Convent was organized on the occasion of the publication cortier-gent-plus-kern. A look at the oeuvre of Amédée Cortier (Ghent, 1921-1976), published in 2023 on the occasion of the exhibition of the same name at the Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie (November 2021-February 2022). The publication will be presented during the vernissage of the exhibition size - shape - color at Convent on Friday 01.03.2024.
 
cortier-gent-plus-kern. A look at the oeuvre of Amédée Cortier (Ghent, 1921-1976)
Authors: Wouter De Vleeschouwer, Naninga Lens, Koen Brams, Martine Marthe O. Brackeleire
Design: Thomas Desmet
Publisher: KASK & Conservatorium, Ghent and Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie
ISBN 9789040304521
192 p., black and white & color illustrations, 21 x 27 cm, paperback, Dutch
€25.00
 
The exhibition and book are part of the multi-annual research project Ghent, playing field of the visual arts (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) by Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix and Naninga Lens. The research project is funded by the HOGENT Arts Research Fund.

On the occasion of size - shape - color we've published a foldout poster, in the tradition of the posters about the CCC.
 
70 x 70 cm (folded: 17,5 x 17,5 cm)
design: Guanaëlle Cantineaux
150 copies
€10.00
for sale at Convent
special price: the book cortier-gent-plus-kern + poster for €30.00 (instead of €35.00)

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

Exhibition view 'maat - vorm - kleur'
Photo: Dirk Pauwels

poster maat - vorm - kleur (recto)
design: Guanaëlle Cantineaux

poster maat - vorm - kleur (verso)
design: Guanaëlle Cantineaux