Convent

De briefwisseling tussen Franklin Engeln en Philippe Vandenberg

18.1115.01 2023

Deze tentoonstelling toont de kortstondige maar bloeiende briefwisseling tussen kunstenaars Philippe Vandenberg (1952-2009) en Franklin Engeln (°1956) in 1986-1987. Nadat ze elkaar leren kennen in de galerie van Richard Foncke te Gent, groeit een vriendschap tussen de twee. Ze starten met het schrijven van brieven, die zich onderscheiden door een intellectualistische, intieme insteek. Vandenberg en Engeln spreken over hun relatie met Foncke en andere galeriehouders, hun verhouding tot de (Gentse) kunstwereld en hun positie als schilder in de jaren ’80.

De correspondentie getuigt tevens van het wederzijds vertrouwen tussen Vandenberg en Engeln. Ze reflecteren over elkaars werk, het statuut van het tekenen tegenover het schilderen, hun inspiratiebronnen, en de nood aan vernieuwing. Daarbij halen ze thema’s aan als eenvoud, erotiek en homoseksualiteit. De brieven doen nadenken over traagheid, vertrouwelijkheid en uitwisseling in het kader van de intellectuele, romantische en artistieke gedachtewereld van de kunstenaar. Daarnaast bieden ze een introductie op het oeuvre van Engeln.

Naast een selectie uit de briefwisseling worden een aantal schilderijen en werken op papier van beide kunstenaars tentoongesteld.

De briefwisseling tussen Franklin Engeln en Philippe Vandenberg, samengesteld door Sofie Frederix, kadert in het meerjarig onderzoeksproject Gent, speelveld van de beeldende kunst (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) van Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix en Naninga Lens.

De expo wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie Brieven (1986-87) - Philippe Vandenberg & Franklin Engeln, uitgegeven door Posture Editions (www.posture-editions.com). De publicatie wordt voorgesteld tijdens de vernissage van de tentoonstelling in Convent op vrijdag 18.11.2022.

De tentoonstelling en het boek zijn tot stand gekomen met steun van KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest), Posture Editions, Stad Gent en Cultuur Gent.

Tentoonstelling: 18.11.2022 - 15.01.2023 (gesloten tussen 19.12.2022 en 05.01.2023).

--

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg

This exhibition shows the short but flourishing correspondence between artists Philippe Vandenberg (1952-2009) and Franklin Engeln (°1956) in 1986-87. After they met each other at the gallery of Richard Foncke in Ghent, a friendship develops between them. They start writing letters, which are characterized by an intellectualistic, intimate approach. Vandenberg and Engeln talk about their relationship with Foncke and other gallery owners, their position in the (Ghent) art world and their identity as painters in the 1980s.

The correspondence also demonstrates the mutual trust that existed between Vandenberg and Engeln. They reflect upon each other's work, the status of drawing versus painting, their sources of inspiration and the need for innovation. In doing so, they allude to themes such as simplicity, eroticism and homosexuality. The letters make us think about slowness, confidentiality, and exchange in the context of the artist's intellectual, romantic and artistic mind. In addition, they offer an introduction to Engeln's oeuvre.

In addition to a selection from the correspondence, a number of paintings and works on paper by both artists will be exhibited.

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg, curated by Sofie Frederix, is part of the multi-annual research project Ghent, playing field of the visual arts (1957-1987) (KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)) by Godart Bakkers, Koen Brams, Wouter De Vleeschouwer, Sofie Frederix and Naninga Lens.

The exhibition is organized on the occasion of the publication Letters (1986-87) - Philippe Vandenberg & Franklin Engeln, published by Posture Editions (www.posture-editions.com). The publication will be presented during the vernissage of the exhibition at Convent on Friday, 18.11.2022.

The exhibition and the book were realized with the support of KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest), Posture Editions, the city of Ghent and Culture Ghent.

Exhibition: 18.11.2022 - 15.01.2023 (closed between 19.12.2022 and 05.01.2023).

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

Philippe Vandenberg
​Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

Franklin Engeln
Photo: Jordi Coppers

Franklin Engeln
​Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

The correspondence between Franklin Engeln and Philippe Vandenberg
Photo: Jordi Coppers

Franklin Engeln
​Photo: Jordi Coppers

Franklin Engeln
​Photo: Jordi Coppers

Philippe Vandenberg
​Photo: Jordi Coppers

Image: Philippe Vandenberg, Zonder Titel (Uit een tekenboek zonder titel) (1987)
Graphite on paper, 42 x 56 cm
Photo: Joke Floreal
© Philippe Vandenberg Foundation

(design poster: Pauline Scharmann)